top of page

Privacyverklaring

Switchwise, gevestigd aan de Bovendijk 132, 3045 PC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://switchwise.nl

Bovendijk 132

3045 PC Rotterdam

+31 684848468

Mw. A. Jankok is de Functionaris Gegevensbescherming van Switchwise Zij is te bereiken via mail@switchwise.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Switchwise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

Switchwise legt in sommige gevallen ‘bijzondere persoonsgegevens’ vast. Dit zijn gegevens over uw achtergrond, levenssituatie en gezondheid. Deze gegevens zijn bedoeld om ons werk nog optimaler te kunnen uitvoeren en 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Switchwise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Gerechtvaardigd belang

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Switchwise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Switchwise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is in verband met wetgeving en/of om te voldoen aan onze fiscale plicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Switchwise verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Switchwise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Switchwise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar angele@switchwise.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Switchwise wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Switchwise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@switchwise.info

Switchwise heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

Wij beveiligen uw gegevens middels fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

 • Uw gegevens in het klantportaal, geleverd door Manageware Pro, worden versleuteld opgeslagen. Wij kunnen uw wachtwoord niet zien.

bottom of page